Tømmer til bergverk
og sagbruk

 

I tillegg til at bøndene brukte noe tømmer selv, var det spesielt to årsaker til at trevirket i skogen ble verdifullt, nemlig bergverksdrift og trelasthandel. Bergverkene hadde behov for tømmer både til fyrsetting og til kull, som en brukte til å fyre opp smelteovnene der malmen ble smeltet. Spesielt på 1600-og 1700-tallet var bergverkene årsak til tømmerhogst i stort omfang.

Trelasthandel foregikk på Eiker alt i middelalderen, men det økte i omfang etter at vannsagene ble innført omkring år 1500. Mye tømmer ble solgt til sagbrukene i Drammensvassdraget, og fra slutten av 1800-tallet også til den nye treforedlingsindustrien - tresliperier og cellulosefabrikker. Dessuten ble en del eksportert som ubehandlet rundtømmer, som ble kalt for "bjelker".

 
xxxxx.
 
Tilbake