EIKER ARKIV AVDELING NEDRE EIKER

Årsrapport 2014

Det har vært et nytt år i Eiker Arkiv. Arbeidet i 2014 har bl. a bestått i å opprettholde samarbeidet med stiftelsen Portåsen, Buskerud Geologiforening, Geologimuseet, Stiftelsen Temte gård og bygdesamling, Drammens museum gotisk gruppe, Byarkivet Drammen og Grafisk Museum Buskerud. Det er også i år arbeidet med å gjøre resultatene av arkivets virksomhet mer tilgjengelig for publikum.
Arkivet har gode leieavtaler for arealbruk på kanselliet ved Solberg Spinneri. Det har også gode samarbeidsavtaler med andre lokalhistoriske institusjoner og samlinger. Vi fortsetter å overføre gjenstandssamlinger til Temte gård og bygdesamling. Arkivet har funnet en god balanse mellom innsamling, bevaring og formidling.

Arbeidet er som tidligere ledet av Gjermund Glittfjell, som har en 25 % stilling. Arkivet er underlagt Nedre Eiker Bibliotek, med biblioteksjefen som personalansvarlig.
Daglig leder for arkivet har løpende møter med biblioteksjefen og kulturkontoret. Samarbeidet med Eiker Arkiv avdeling Øvre Eiker er meget god.
Eiker Arkiv er medlem av LLP og deltar i nettverk for privatarkiver for Buskerud, Vestfold og Telemark, Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende. Dessverre har det ikke lykkes partene å finne det økonomisk mulig å engasjere Bente Krantz i en fast stilling i samarbeid med NAV. Det er merkbart på mange måter at Bente Krantz engasjementble avsluttet.

Feltarbeid. Frivillig innsats
Den frivillige innsatsen er ganske stabil og ligger på omkring 4000 dugnadstimer. Det arbeidet som gjøres i Gotisk gruppe, Mjøndalsgruppa, Stiftelsen Temte gård og bygdesamling, Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud er da ikke medregnet, men også dette er aktiviteter som bidrar positivt til arkivets arbeid. Besøk og dugnadstimer er stadig økende, og tilgang til arkivets rikholdige kildemateriell er økende i bruk. Av besøk som vi satte stor pris på i 2014, var samarbeidet med 1814-2014 for Nedre Eiker og Øvre Eiker, Drammen Historielags styre, Gotisk gruppe, Drammen bibliotek, Eiker historielag og praktikanter fra Bibliotekhøgskolen. Vi har også besøkt disse lagene i forbindelser med historiske begivenheter de arbeider med. Av feltarbeid som var av spesiell interesse i år, var gjennomføringen av Strategiplan for Solberg Spinneri. Kulturminneplanen del 3 vil også være en del av feltarbeidet i 2015.
Fotograf Gunnar Steinmo har påtatt seg å fotografere bygda "i dag", også i 2015. Dette er en viktig, ja, kanskje den viktigste dokumentasjon vi gjør for framtida. Eiker arkiv har også videofotograf Arne Johansen med i Feltarbeidet, han filmer Eikers hendelser og begivenheter, som det har vært mange av i 2014. Vi har også vært med på etableringen av Barnas Historielag Eiker, underlagt Eiker Historielag. Eiker Arkiv har i 2014 samarbeidet med Nedre Eiker menighet ad. gravminner og renovering og vedlikehold av Solberg kapell/Fredtun.

Innsamling og registrering av materiale
Arkivet mottar stadig en del mindre arkiver, boksamlinger, filmsamlinger og fotografier som vi låner inn for digitalisering og kopiering. Det arbeides hele tiden med å bygge opp kataloger og registrering på nettsidene av hva vi har av tilgjengelig materiale. Det arbeides kontinuerlig med sikkerhetskopiering. Det har vært en nedgang i innsamling av fotografier pga at svært få har tatt kurs i bruk av nytt avfotograferingsutstyr med mulighet for direkte digital overføring av bilder. Bente Krantz har vært til uvurderlig hjelp i avfotograferingsarbeidet. Bilderegistreringen har også i 2014 ikke vært tilfredsstillende da en mangler kontinuitet og oppfølging av fotokort. Bildematerialet blir liggende lite tilgjengelig for allmennheten på arkivets pc-er. Avfotograferingen og fotoregistreringen lider fordi det er for få personer som har god nok kjennskap til databruk/interesse for databruk til å kunne utføre dette.
Det har vært en stor innsamling av materiale rundt familien Kamstrups liv og virke, Sem kongsgård og kirkebygg i Nedre- og Øvre Eiker. Olaf Humlebæk fortsetter registreringen av dokumenter fra Tingstua-funnet i Hokksund. Han er nå ferdig med å registrere alt av stoff fra Nedre Eiker, og Wildenveys produksjon i Tidens Tegn. Dette har til nå resultert i ca 400 artikler. Negativsamlingene fra Fremtidens arkiv registreres fortløpende, og det gjøres en del avfotografering og registrering lysbilder fra Drammen og Nedre Eiker. Dette er et antall på ca 10 000 enkeltobjekter. Grafisk Museum Buskerud er til stor hjelp ved å trykke klisjeene. Eiker Arkivs ankomstprotokoll oppgraderes og oppdateres kontinuerlig. I 2014 har vi fått inn 414 dokumenter/gjenstander til vårt arkiv. Av ting som kan nevnes i denne sammenheng er store foreningsarkiver fra Kvinneforeninger, religiøse foreninger, sang- og musikkliv, søndagsskoler, spellemannslag, husmorlag, flyhistorie, Steinberg hengsle, bagersvennforeninger og religiøse ungdomsforeninger. Aud Finsen er godt i gang med å registrere Tor Adler Knutsens lysbildesamling på ca 6000 lysbilder. Nedre Eiker og Drammen blir prioritert i første rekke.
Jo Sellæg, bygningsvernkonsulent og lokalhistoriker, benyttes når hustyper skal registreres. Han har vært til uvurderlig hjelp mange ganger. Redaktør Rakneruds brevsamling fra Drammens Tidende og Buskerud Blad på ca 300 brev datert i perioden 1870 - 1916 har blitt registrert av Berit Haveråen. Vi har avlevert Widerøes negativsamling til Nasjonalbiblioteket. Vi har registrert Trond Bolleruds dokumentsamling, og hentet gjenstander som Trond Bollerud har gitt i gave til Temte gård og bygdesamling. Fra Drammens Tidendes arkiver har vi fått ca 20 000 negativer datert før 1970. Her finnes mange portrettbilder. Vi har registrert byggeaktiviteten på Temte gård og bygdesamling.
Vi vil rette en takk til Sparebank Øst som gjorde det økonomisk mulig for oss å kjøpe tilbake 7 kart fra perioden 1760 - 1870 over Solberg Gods eiendom.

Eiker Arkiv avd. Nedre Eiker har sin faste plass på kanselliet på Solberg Spinneri. Magasinets situasjon er pr i dag meget tilfredsstillende ut fra vårt arbeidsnivå. Mye tid går med til organisering av arkivets dokumenter og gjenstander. I 2014 har arkivet hatt en opprydding på brannstasjonen i Krokstadelva, på sikt vil vi prøve å avvikle dette som magasin. Eiker Arkiv har også satset på langtidsutlån av gjenstander til andre institusjoner. Nedre Eiker kommunes avgjørelse om å gå ut av IKA Kongsberg har for Eiker Arkiv resultert i en vanskelig situasjon når det gjelder dokumentsøk for vår kommune. Kurervirksomhet med utlån har fungert.

Arkivet deltar aktivt i flere nettverk både innenfor og utenfor kommunene. Vi har godt samarbeid med kulturetaten i Buskerud fylke og teknisk etat i Nedre Eiker kommune når det gjelder kulturminner og praktiske spørsmål rundt disse. Eiker Historielag er også en god støttespiller i arkivarbeidet. Lederen for Eiker Arkiv ehar gått av som observatør i stiftelsen Temte gård og bygdesamling. Det arbeides med Stiftelsen Portåsen omkring Herman Wildenvey og hans poesi. Vi samarbeider med Buskerud Geologiforening og Grafisk Museum Buskerud i saker av lokalhistorisk art. Nedre Eiker kommune og Buskerud fylke samarbeider med arkivet når det gjelder kulturminneplanlegging. Vi har sporadisk kontakt med Stiftelsen Verkstedet. Vi følger med på hva som skjer på fotomuseet i Horten, og vi drar nytte av Jonn H. Eriksens store nettdatabase når det gjelder slekt.

Arkivet holder åpent på kanselliet på Solberg Spinneri torsdager kl. 17 – 22, og på fredager etter avtale. Det er stor aktivitet i arkivet også på lørdager av de mange frivillige som stiller opp for arkivet. Mjøndalsgruppa har gjennomsnittlig åpent en gang i måneden, og har da faste møter på Nedre Eiker bibliotek. I 2014 har Mjøndalsgruppa også arbeidet med fotosamlingene og avisklipp i Eiker Arkivs lokale. Besøket er stadig økende. Strømmen av henvendelser pr. e-post og telefon øker stadig. Eiker Arkivs nettsider har ca 300 besøkende pr dag, dvs ca 100 000 besøkende på et år. Flere og flere av disse tar kontakt med oss pr. mail. Vi bidrar med tekst, bilder og dokumentasjon til aviser, bøker og tidsskrifter og til privatpersoner som tar kontakt med oss. Det er stor aktivitet i arkivet på torsdagskveldene, og arbeidsmengden kan i perioder bli noe stor for enkeltpersoner. På fredager og lørdager er det også stor aktivitet på frivillig basis. Syv personer har nøkler og fri tilgang til arkivet. Dette avlaster leder av Eiker Arkiv på mange måter.

Eiker digitale bibliotek prioriteres. Lokalhistoriewiki er også et nettsted som Eiker Arkivs medarbeidere produserer historier til. Vårt eget nettsted www.eiker.org oppgraderes av to til tre personer, og er et velfungerende nettsted.

Av prosjekter som har vært av stor betydning i 2014 var oppfølging og planlegging under oppsetting av tømmerbygningen Lillebråten på Temte Gård og Bygdesamling. Vi har også vært involvert i oppbyggingen av gjendstandssamlingene til Temte Gård og Bygdesamling.  Arkivet brukes mer og mer av personer som arbeider på andre kulturelle arenaer enn de lokalhistoriske. Vi kan her nevne dansere, musikere, forfattere, animatører, arkitektstudenter m.m. Solberg Spinneri har mange artefakter som vi i 2015 vil se nærmere på. Av kulturminner som vi har vært på besøk i 2014, vil vi spesielt nevne kalkfabrikker, papirfabrikker, teglsteinsbedrifter og stenhuggerier i Sverige. Vi har registrert mye historisk materiale rundt pottemakervirksomheten i nedre del av Buskerud. Noe av dette materiale vises fram på Temte gård og bygdesamling. Vi har gjennomført arbeidet med grunnlovsjubileet 1814 - 2014, et arbeid som er blitt lagt merke til i fylket for øvrig. Eiker Arkiv har også arbeidet med div fotokalendere. Eiker Arkiv har vært samarbeidspartner til flere artikler og bokutgivelser i 2014.

Arkivet har vært noe mindre representert på seminarer, nettverksmøter og konferanser i året som har gått. Ved å delta på slike kurs føler vi oss oppgradert på det som skjer i det lokalhistoriske miljø i Norge. Eiker Arkiv har også vært med på møter i forbindelse med kulturminneplanen del 3 for Nedre Eiker kommune. Det har også vært deltakelse på Kulturvandring i Eikerbygdene.
Eiker arkiv har vært med på Drammen historielags vandringer i Drammen. Dette gir både inspirasjon og historisk påfyll til vårt arkiv.

Arkivet blir jevnlig brukt som foredragsholder og bidragsyter i en rekke lokalhistoriske sammenhenger. Vi har i samarbeid med stiftelsen Temte gård og bygdesamling arrangert foredrag og utstillinger på Temte. Vi har arrangert forestillinger og utstillinger i Nedre Eiker bibliotek. Det har blitt gjennomført ca 30 foredrag av medarbeidere i arkivet. Vi har hatt gjenstandsutstillinger på forskjellige arenaer i Nedre Eiker kommune og omegn. Vi har også blitt brukt som konsulenter når det gjelder tegl, tekstilindustri, kalkverkindustri og granittindustri på Østlandet, og vi har besvart spørsmål rundt geologien i vårt fylke. Eiker Arkiv har i år guidet enkeltpersoner og grupper på forskjellige arenaer i Nedre Eiker kommune.

Arkivet følger prosessen rund tømmerbygningen Korshorgen og Lillebråthen og gjenreisningene av disse på Temte Gård og Bygdesamling. Man har fortsatt med det store dugnadsarbeidet med organisering av arkivet på kanselliet. Vi har registrert og flyttet gjenstander til Temte gård og bygdesamling, vi har ryddet og deaktivert en del gjenstander på den gamle brannstasjonen i Krokstadelva. Vi er ferdige med registeringen av klisjeene fra Austad gård, og sortert disse ut ifra hvilke kommuner de omhandler (klisjeer fra DT&BB 1928 – 1975). Grafisk Museum Buskerud har vært behjelpelig med å trykke noen av disse klisjeene. Vi har vært med å registrere kulturminner med skolebarn fra Øvre- og Nedre Eiker. Det har vært lagt ned dugnader og rydding på Temte Gård og bygdesamling. Vi har også ryddet området rund bekken ved Solberg Spinneri.

Vi vil fortsette å prioritere registrering av fotografier, klisjeer, avisartikler, bøker og dokumenter, samt digitalisering av lydopptak og gamle filmopptak. Vi vil samarbeide med Nedre Eiker kommune om kulturminneplanen del 3. Vi vil samarbeide med Solberg Spinneri og Ann Tove Mannshaus i Vestfoldmuseene om videreføring og bevaring av Solberg Spinneris gamle bedriftsarkiver. Dette i samarbeid med de nye eierne av Solberg Spinneris produksjonsenhet. Vi vil være bidragsytere til Temte gård og bygdesamling, Geologimuseet, Portåsen og andre aktører som vil løfte fram Nedre Eikers kulturhistorie. Vi vil prioritere arbeidet med ”Rydd et kulturminne” så sant det settes av økonomiske midler til dette. Vi håper at vi i året som kommer kan ta ytterligere i bruk det nye digitale avfotograferingsverktøyet, og at det blir avhold kurs slik at flere kan benytte seg av dette. Vi vil også prioritere utviklingen av Solberg Spinneris arealer i samarbeid med eiere og KNAS. Vi vil fortsette å følge opp tilbakeføringen av Korshorgen, Lillebråthen og Temte gård og bygdesamling som en museal samling. Som leder vil jeg prøve å påvirke Nedre Eiker Kommune til en ansettelse av en person til i en 20% stilling.


Jeg vil også som leder av Eiker Arkiv få takke alle mine medarbeidere for den store dugnadsinteressen og det frivillige engasjement hver og en av dere yter. Jeg vet også at mye av det arbeidet som utføres blir lagt merke til langt ut over Nedre Eikers grenser. Dette gir oss alle en kvalitetsmessig goodwill utad.
Jeg håper at jeg også i 2015 kan lede Eiker Arkiv på en tilfredsstillende måte.

Med hilsen og takk for året som har gått,Gjermund Glittfjell
leder Eiker Arkiv avdeling Nedre Eiker
Solbergelva, 29. januar 2015