Arkiver
 
Denne katalogen inneholder en oversikt over privatarkiver og dokumentsamlinger som oppbevares av Eiker Arkivs avdelinger i Øvre-og Nedre Eiker. Dessuten er vi i ferd med å bygge opp en oversikt over privatarkiver som oppbevares av andre arkivinstitusjoner, museer eller privatpersoner.

På sikt vil vi også legge ut kataloger over kommunearkivene, som oppbevares av Interkommunalt Arkiv på Kongsberg. Vi har også startet arbeidet med å registrere arkivmateriale fra statsforvaltningen fra Eiker som oppbevares av Statsarkivet på Kongsberg og Rikarkivet i Oslo.

Vi er i ferd med å registrere disse arkivene slik at de blir søkbare i en lokalhistorisk database.

 
 
KULTURMINNEREGISTRERINGER

Register over privatarkiver som oppbevares av Eiker Arkiv. Denne oversikten omfatter både arkiver som er avlevert til Eiker Arkiv som gave og arkiver som er deponert, slik at eiendomsretten fortsatt ligger hos arkivskaperen. Det er også registrert enkelte arkiver som har vært deponert tidligere, men som nå oppbevares hos eieren.

Privatarkiv,
Nedre Eiker
 
Interkommunalt Arkiv (IKA) på Kongsberg oppbevarer materialet fra kommunearkivene i Øvre- og Nedre Eiker som er eldre enn ca.1970. Materialet er tilgjengelig på lesesalen hos IKA Kongsberg. Det er utarbeidet en papirkatalog over dette materialet. Eiker Arkiv har planer om å digitalisere denne katalogen og registrere innholdet med søkeord i den lokalhistoriske basen.
Arkiver fra Eiker i
Riksarkivet
Som et supplement til Digitalarkivet og Riksarkivets egne kataloger, har Eiker Arkiv startet arbeidet med en oversikt som gir mer detaljerte opplysninger om arkiver som berører Eiker, samt link til materiale som ligger på nettet.
Arkiver fra Eiker iStatsarkivet
Kongsberg
Som et supplement til Digitalarkivet og Statsarkivets egne kataloger, har Eiker Arkiv startet arbeidet med en oversikt som gir mer detaljerte opplysninger om arkiver som berører Eiker, samt link til materiale som ligger på nettet.
Dette er en samling av historiske dokumenter som har havnet i Eiker Arkiv, men som ikke tilhører noe bestemt arkiv, eller som er kopier eller av skrifter av dokumenter fra andre arkiver. Det kan være enkeltstående originaldokumenter av ukjent opphav, men oftest er det snakk om sekundærkilder som ikke er offentliggjort i bokform. Dette kan for eksemepl være notater fra slektsgranskere og lokalhistoriske forfattere, eller transkripsjoner av originalkilder.