Kulturminner
 

Denne katalogen inneholder en oversikt over faste kulturminner som er registrert i Øvre-og Nedre Eiker. Registreringene skal etter hvert bli knyttet opp mot et digitalt kartverk, samt til Eiker Arkivs base over kilder og dokumentasjon.

Vi er også i ferd med å registrere disse kulturminnene slik at de blir søkbare i en lokalhistorisk database.

 
 
KULTURMINNEREGISTRERINGER

Register over faste kulturminner i Øvre-og Nedre Eiker. Kulturminnene er inndelt i hovedtyper og deretter sortert topografisk etter gårds-og bruksnummer. Målet er å bygge opp en samlet oversikt over alle typer faste kulturminner, med informasjon, fotografier, kart og linker til kilder og dokumentasjon samt digitale kart.

Askeladden

Riksantikvarens database over kulturminner er den offisielle oversikten over fredede kulturminner i Norge. Selve basen er bare tilgjengelig ved bruk av passord, som tildeles av Riksantikvaren. Det arbeides imidlertid med en publikumsversjon, som vil bli tilgjengelig herfra når den er ferdig.

SEFRAK

SEFRAK er Riksantikvarens registrering av bygninger eldre enn 1900, som ble gjennomført på 1980-tallet. Registreringen er ikke digitalisert. Eiker Arkiv vil etter hvert legge ut opplysninger fra denne basen og knytte dette opp mot kommunenes kartverk på internett.

Register over Arne Thorkildsens registrering av gamle boplasser på Øvre Eiker, som ble gjennomført på 1980-og 90-tallet. Katalogen inneholder både et alfabetisk register og en topografisk oversikt etter gårds-og bruksnummer. På sikt vil dette materialet bli integrert i "Eiker Kulturminneregister".

Register utarbeidet av Eiker Arkiv på grunnlag av en rekke kilder. Katalogen inneholder både et alfabetisk register og en topografisk oversikt etter gårds-og bruksnummer. På sikt vil dette materialet bli integrert i "Eiker Kulturminneregister".